Bài báo khoa học: MÔ HÌNH CẤP BẬC HIỆU QUẢ QUẢNG CÁO: SỰ TRANH LUẬN


THE HIERARCHY MODEL OF ADVERTISING EFFECTS: A DEBATE

MÔ HÌNH CP BC HIU QU QUNG CÁO: S TRANH LUN

Nguyen Hoang Sinh, MA

ABSTRACT

The most often cited hierarchy model was developed by Lavidge and Steiner, and this has been regarded as the process by which advertising works for decades. But some recent reviews of the empirical literature found little evidence to support the existence of an advertising hierarchy, and this continues to be the subject of debate. Most recently, Weilbacher and Barry have debated the hierarchy model of advertising effects in their articles published in “Journal of Advertising Research”. In this paper, the contribution of these articles to marketing theory, as well as practice are compared and assessed. The paper then concludes with implications for integrated marketing communications.

Keywords: response hierarchy, advertising effect, marketing communications.

TÓM TT

Mô hình cp bc hiu qu qung cáo được nhiu trích dn nht do Lavidge và Steiner đ xut, và t lâu mô hình này được xem là quá trình mà qung cáo din ra. Nhưng gn đây, mt vài nghiên cu tng quan lý thuyết v thc nghim đã ch ra ít có bng chng đ ng h s tn ti ca mô hình hiu qu qung cáo theo cp bc này, vì thế đây là đ tài tiếp tc còn tranh lun. Và gn đây nht, Weilbacher và Barry đã tranh lun mô hình cp bc hiu qu qung cáo trong hai bài nghiên cu ca h đăng trên Tập san Nghiên cứu Quảng cáo (Journal of Advertising Research). Bài viết này s đi so sánh và đánh giá nhng đóng góp ca hai bài nghiên cu tranh lun đó vào lý thuyết cũng như thc hành tiếp th. Bài viết còn đ xut các ng dng cho hot đng truyn thông tiếp th tích hp.

Từ khóa: cấp bậc đáp ứng, hiệu quả quảng cáo, truyền thông tiếp thị.

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s