Bài báo khoa học: VAI TRÒ CỦA KÊNH TRUYỀN THÔNG TẠI ĐIỂM BÁN

picture1ĐÁNH GIÁ VAI TRÒ CỦA KÊNH TRUYỀN THÔNG TẠI ĐIỂM BÁN ĐỐI VỚI THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM

AN EXAMINATION OF THE ROLE OF IN-STORE MEDIA IN THE VIETNAM’S RETAIL MARKET

Nguyễn Hoàng Sinh

Trường Đại học Mở TP. Hồ Chí Minh

TÓM TẮT

Với sự phát triển nhanh của kênh bán lẻ hiện đại, vai trò của truyền thông tại điểm bán đang ngày gia tăng so với truyền thông đại chúng trong hoạt động truyền thông tiếp thị của các doanh nghiệp. Trong khi đó, kênh truyền thông tại điểm bán còn có mối quan hệ mật thiết với thị trường bán lẻ. Phát triển kênh truyền thông tại điểm bán sẽ thúc đẩy phát triển kênh phân phối bán lẻ. Tuy vậy, thực trạng sử dụng kênh truyền thông tại điểm bán tại thị trường bán lẻ Việt Nam còn nhiều hạn chế xuất phát từ phía nhà sản xuất, nhà bán lẻ, nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo. Bài viết đi sâu phân tích vai trò của kênh truyền thông tại điểm bán và thực trạng hoạt động truyền thông tại điểm bán như đã nêu, từ đó đề xuất các biện pháp thúc đẩy kênh truyền thông mới này nhằm phát triển thị trường bán lẻ trong nước.

ABSTRACT

Along with the rapid development of modern retail channels the role of in-store media is ever-increasing compared to traditional mass media in brands’ marketing communications activities. In addition, in-store media has a mutual relationship with retail market, development of in-store media will therefore advance retail distribution channels. The paper examines in depth the role of in-store media and current situation of in-store advertising in the Vietnam’s retail market, by which proposed measures to grow those new media channels in order to develop retail market in the country.

[Nội dung bài cáo đã trình bày tại Hội thảo “Thị trường bán lẻ Việt Nam thời kỳ hậu WTO” do Trường ĐH Mở tổ chức tháng 4/2011]

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s