Quan hệ công chúng (Public Relations)

ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC

I. THÔNG TIN TỔNG QUÁT VỀ MÔN HỌC
1. Mục tiêu của môn học:
Môn học này giới thiệu những nội dung cơ bản của Quan hệ công chúng (PR). Mục đích là giúp học viên có những hiểu biết nền tảng về PR để có thể áp dụng vào thực tiễn trong các tổ chức, đơn vị kinh doanh.
Hoàn thành môn học này, học viên sẽ:
– Hiểu rõ PR sẽ được đặt ở vị trí nào trong mối quan hệ liên quan với các lĩnh vực nghiên cứu và nghề nghiệp khác.
– Hiểu rõ những khái niệm và lí thuyết nền tảng của PR. Tiến trình quản trị quan hệ công chúng và một số công việc cụ thể của hoạt động PR.
– Hiểu rõ tầm quan trọng của truyền thông trong hoạt động PR, những kỹ năng cơ bản cần thiết khi giao tiếp với giới truyền thông và một số công cụ tác nghiệp.
– Hiểu rõ hơn về hoạt động PR trong các tổ chức (đơn vị kinh doanh và cơ quan công quyền)
2. Yêu cầu của môn học: Sinh viên cần tham gia đầy đủ các buổi học và thảm luận nhóm để nắm được những nội dung cốt lõi của môn học.
3. Thời lượng của môn học: 3 đơn vị học trình (45 tiết) được phân bổ như sau:
– Số tiết lý thuyết: 30
– Số tiết bài tập và báo cáo chuyên đề: 15
4. Phương pháp giảng dạy: Môn học này trình bày những nội dung căn bản của PR nên phương pháp chủ yếu là giảng lí thuyết kết hợp với bài tập nhóm, báo cáo chuyên đề.
5. Đánh giá kết quả học tập:
– Thảo luận, bài tập nhóm: 30% tổng điểm
– Bài thi hết môn: 70% tổng điểm
6. Học liệu:
* Giáo trình: Johnston J. and Zawawi C. 2004, Public Relations: Theory and Practice, 2nd edition, Allen & Unwin, NSW.
* Tài liệu tham khảo:
– Cutlip, Scott M., Center, Allen H. and Broom, Glen M. 2005, Effective Public Relations, 9th edition, Prentice Hall.
– Wilcox, Dennis L. and Cameron, Glen T. 2006, Public Relations: Strategies and Tactics, 8th edition, Pearson Education, Inc., Boston.
– Ries, Al and Ries, Laura 2002, Quảng cáo thoái vị và PR lên ngôi, Vũ Tiến Phúc dịch, Nhà xuất bản Trẻ 2007.
– Jefkins, Frank, Phá vỡ bí ẩn của PR, Nguyễn Thị Phương Anh và Ngô Anh Thy biên dịch, Nhà xuất bản Trẻ 2006.
* Websites (tiếng Việt) tham khảo:
– Diễn đàn Open Share: http://www.openshare.com.vn
– Diễn đàn PR: http://www.youngpr.net/
– PR Club: http://www.prclub.com.vn
– Marketing Vietnam: http://www.marketingvietnam.net
– PR Vietnam: http://prvietnam.com.vn
http://www.bwportal.com
7. Phân bố thời gian giảng dạy:

Nội dung – Số tiết: PR
Phần lý thuyết – 30
1. Giới thiệu về PR (Introduction) – 3
2. Lí thuyết nền tảng của PR (Theory) –
3. Đạo đức và luật pháp trong hoạt động PR (Ethics and Law) – 2
4. Nghiên cứu – Nhận diện các vấn đề/cơ hội của PR (Research) – 3
5. Hoạch định (Analysis and Planning) – 3
6. Giao tiếp và hành động (Communication and Action) – 3
7. Đánh giá (Evaluation) – 3
8. Quan hệ truyền thông (Media Relations) – 2
9. Quan hệ cộng đồng và nội bộ (Internal and Community Relations) – 2
10. Quản lí khủng hoảng và vấn đề (Crisis and Issues Management) – 2
11. Sự kiện và tài trợ (Sponsorship and Event) – 2
12. Hoạt động PR trong thực tiễn (Public Relations Practice) – 2
Phần bài tập và tham quan thực tế – 15
Thảo luận nhóm – 6: Khủng hoảng truyền thông http://chiakhoathanhcong.mquiz.net/vie/news/?Function=NEF&tab=Da-len-song&file=40332
Sinh viên thuyết trình – 3: Chien dich PR “Samsung BFS”
Tham quan thực tế hoặc nghe báo cáo chuyên đề – 3: Advertising and PR Trends in 2010
Ôn tập và giải đáp thắc mắc – 3
Tổng số tiết cả môn học – 45

II. NỘI DUNG CỦA MÔN HỌC
1. Giới thiệu về PR
Mục tiêu yêu cầu: Phần này giới thiệu cho sinh viên các khái niệm cơ bản về PR.
Nội dung chính:
– Giới thiệu tổng quan
– Công chúng
– Các định nghĩa khác nhau về PR
– Tiến trình quản trị PR (mô hình RACE)
– Những hoạt động chính của PR
– PR với tiếp thị và quảng cáo
– Vai trò của người làm công tác PR
– Những kỹ năng thiết yếu cho người làm công tác PR
– Những xu hướng trong PR
Những kiến thức cốt lõi cần nắm:
– Hiểu hoạt động PR như một tiến trình (RACE)
– Chức năng của PR trong hoạt động của tổ chức
2. Lí thuyết nền tảng của PR
Mục tiêu yêu cầu: Giới thiệu cho sinh viên các lí thuyết nền tảng của PR.
Nội dung chính:
– Giới thiệu tổng quan
– Các lí thuyết về quan hệ (Theories of Relationship)
– Các lí thuyết về nhận thức và hành vi (Theories of Cognition and Behavoir)
– Các lí thuyết về truyền thông đại chúng (Theories of Mass Communication)
– Các vai trò của PR (Public relations roles)
– Các mô hình PR (Models of public relations)
Những kiến thức cốt lõi cần nắm:
– Nắm rõ các lí thuyết nền tảng của PR
– Vai trò và mô hình PR
3. Đạo đức và luật pháp trong hoạt động PR
Mục tiêu yêu cầu: Sinh viên cần nắm vững những vấn đề liên quan đến tính đạo đức và luật pháp trong hoạt động PR.
Nội dung chính:
– Giới thiệu tổng quan
– Vấn đề đạo đức:
+ Đạo đức trong hoạt động PR
+ Vai trò của đạo đức trong hoạt động PR
+ Những thách thức cho người làm công tác PR
+ Các chuẩn tắc đạo đức của nghề nghiệp (Ethical framework)
+ Cách thức xử lí các vấn đề đạo đức
– Vấn đề luật pháp:
+ Môi trường luật pháp
+ Vấn đề bản quyền và sở hữu trí tuệ
+ Các văn bản pháp luật liên quan
Những kiến thức cốt lõi cần nắm:
– Đạo đức trong hoạt động PR
– Một số quy định về pháp luật
4. Nghiên cứu (Research)
Mục tiêu yêu cầu: Hiểu rõ vai trò của nghiên cứu trong tiến trình quản trị PR và cách thức nhận diện các vấn đề/cơ hội PR thông qua nghiên cứu.
Nội dung chính:
– Giới thiệu tổng quan
– Sự cần thiết của việc nghiên cứu PR
– Những cân nhắc trong khi thực thi nghiên cứu PR
– Nội dung nghiên cứu PR
– Các phương pháp nghiên cứu
– Đạo đức trong nghiên cứu
Những kiến thức cốt lõi cần nắm:
– Tầm quan trọng của việc nghiên cứu để nhận diện các vấn đề/cơ hội PR
– Các phương pháp nghiên cứu
5. Hoạch định (Analysis and Planning)
Mục tiêu yêu cầu: Cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc lập kế hoạch và các bước tiến hành để lập một kế hoạch tốt.
Nội dung chính:
– Giới thiệu tổng quan
– Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch
– Chiến lược của tổ chức
– Chiến lược PR
– Giá trị của PR chiến lược
– Các yếu tố cơ bản của một chương trình PR cụ thể
Những kiến thức cốt lõi cần nắm :
– Hiểu thấu đáo cách tiến hành lập kế hoạch của một chương trình PR
6. Giao tiếp và hành động (Communication and Action)
Mục tiêu yêu cầu: Cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc giao tiếp trong tiến trình PR và các công cụ thực thi.
Nội dung chính:
– Giới thiệu tổng quan
– Sự khác biệt giữa giao tiếp và hành động
– Giao tiếp:
+ Mục đích của việc giao tiếp
+ Các yếu tố của việc giao tiếp
– Các công cụ thực thi giao tiếp:
+ Truyền thông kiểm soát (advertising, newsletters, brochures, leaflets, flyers, annual reports, direct mail, videos, websites)
+ Truyền thông không kiểm soát (publicity)
+ Sự kiện và tài trợ
Những kiến thức cốt lõi cần nắm:
– Tầm quan trọng và nội dung của việc giao tiếp
– Các công cụ thực thi giao tiếp
7. Đánh giá (Evaluation)
Mục tiêu yêu cầu: Sinh viên cần hiểu rõ mục đích của việc đánh giá chương trình PR, mức độ đánh giá và những cách đánh giá chúng.
Nội dung chính :
– Giới thiệu tổng quan
– Mục đích của việc đánh giá
– Tiến trình đánh giá
– Các mức độ đánh giá: bước chuẩn bị, thực thi và tác động
+ Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá bước chuẩn bị
+ Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá thực thi
+ Phương pháp và tiêu chuẩn đánh giá tác động
– Diễn giải và sử dụng kết quả đánh giá
Những kiến thức cốt lõi cần nắm :
– Mục đích của việc đánh giá
– Mức độ đánh giá và những cách đánh giá
8. Quan hệ truyền thông
Mục tiêu yêu cầu: Sinh viên cần nắm rõ vai trò của truyền thông và mối quan hệ giữa chúng và PR, phương cách tiếp cận với giới truyền thông và một số công cụ tác nghiệp.
Nội dung chính:
– Giới thiệu tổng quan
– Vai trò của truyền thông
+ Truyền thông in ấn (Print media): báo, tạp chí, sách
+ Truyền thông nói và hình ảnh (Spoken and visual): Radio, tivi
+ Truyền thông mạng (Online)
– Mối quan hệ giữa truyền thông và PR
– Làm việc với giới truyền thông
– Một số công cụ tác nghiệp:
+ Thông cáo báo chí (Media release)
+ Bộ tài liệu truyền thông (Media kit)
+ Họp báo (Media conference)
+ Tổ chức sự kiện (Event)
+ PR trên mạng (Web)
Những kiến thức cốt lõi cần nắm:
– Vai trò của truyền thông và mối quan hệ giữa chúng và PR
– Các phương cách tiếp cận với giới truyền thông
– Các công cụ tác nghiệp
9. Quan hệ cộng đồng và nội bộ
Mục tiêu yêu cầu: Cần nắm rõ vai trò của truyền thông nội bộ và tầm quan trọng của quan hệ cộng đồng, tiến trình quan hệ cộng đồng.
Nội dung chính:
– Giới thiệu tổng quan
– PR nội bộ:
+ Vai trò của truyền thông nội bộ
+ Công chúng nội bộ
+ Công cụ và kênh truyền thông nội bộ
– Quan hệ cộng đồng:
+ Tầm quan trọng của quan hệ cộng đồng
+ Tiến trình quan hệ cộng đồng
Những kiến thức cốt lõi cần nắm:
– Truyền thông nội bộ
– Quan hệ cộng đồng
10. Quản lí khủng hoảng và vấn đề
Mục tiêu yêu cầu: Sinh viên cần nắm vững các loại khủng hoảng và vấn đề, cách thức quản lí chúng.
Nội dung chính:
– Giới thiệu tổng quan
– Khủng hoảng và vấn đề
– Quản lí khủng hoảng:
+ Nhận diện khủng hoảng
+ Kế hoạch ngăn ngừa khủng hoảng
+ Cách thức giải quyết khủng hoảng
– Quản lí vấn đề:
+ Hoạch định quản lí vấn đề
+ Thực thi chiến lược quản lí vấn đề
Những kiến thức cốt lõi cần nắm:
– Khủng hoảng và vấn đề
– Các cách quản lí khủng hoảng và vấn đề
11. Sự kiện và tài trợ
Mục tiêu yêu cầu: Sinh viên cần nắm vững các loại tài trợ, cách thức thực hiện tài trợ, và tổ chức các sự kiện nhằm đạt được mục tiêu PR đề ra.
Nội dung chính:
– Giới thiệu tổng quan
– Tài trợ:
+ Các loại tài trợ: tài trợ từ thiện, tài trợ công ty và tài trợ tiếp thị
+ Bản đề nghị tài trợ
+ Cách thức thực hiện tài trợ
– Sự kiện:
+ Tạo sự kiện
+ Quản lí sự kiện: Báo chí đưa tin, trưng bày sản phẩm, chiêu đãi khách hành, bán hàng
+ Đánh giá, ngân sách và quản lí rủi ro
Những kiến thức cốt lõi cần nắm:
– Tài trợ và cách thức thực hiện tài trợ
– Sự kiện và quản lí sự kiện
12. Hoạt động PR trong thực tiễn
Mục tiêu yêu cầu: Cần nắm vững các hoạt động PR trong các tổ chức (đơn vị kinh doanh và cơ quan công quyền).
Nội dung chính:
– Giới thiệu tổng quan
– Hoạt động PR trong đơn vị kinh doanh
– Hoạt động PR trong cơ quan công quyền
Những kiến thức cốt lõi cần nắm :
– Hoạt động PR trong đơn vị kinh doanh và cơ quan công quyền

III. GIẢNG VIÊN
Nguyễn Hoàng Sinh – Thạc sĩ Marketing, Đại học Curtin (Australia); Chuyên gia tư vấn truyền thông.

———————

Advertisements

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s